Page 1 of 1

[Opinia] pbi.net.pl

Posted: Tue 19 Aug, 2003
by PeO
Chcia³em poznaÌ opinie nie tyle na temat tego serwisu, co na temat zawartoœci. Mianowicie chodzi mi o to czy ksi¹¿ki tam s¹ w ca³oœci czy to s¹ tylko jakieœ opracowania lub streszczenia. Jeœli macie ochotê i chwilê czasu, sprawdŸcie wedle mo¿liwoœci. Bêdê wdziêczny za odpowiedzi.