[Opinia] pbi.net.pl

Każdy wie że należy czytać książki

Moderator: RayNor

Post Reply
User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

[Opinia] pbi.net.pl

Post by PeO » Tue 19 Aug, 2003

Chcia³em poznaÌ opinie nie tyle na temat tego serwisu, co na temat zawartoœci. Mianowicie chodzi mi o to czy ksi¹¿ki tam s¹ w ca³oœci czy to s¹ tylko jakieœ opracowania lub streszczenia. Jeœli macie ochotê i chwilê czasu, sprawdŸcie wedle mo¿liwoœci. Bêdê wdziêczny za odpowiedzi.
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

Post Reply