stare komputery/konsole

Forum specjalnie stworzone dla wszelkiego rodzaju ankiet :-)

Moderator: RayNor

Jak± starsz± konsolĂŞ/komputer najbardziej cenisz?

Atari
0
No votes
Commodore (C 64)
4
24%
Spectrum
0
No votes
SNES (Nintendo)
1
6%
Amiga
7
41%
PC (starsze gry)
5
29%
inne
0
No votes
 
Total votes: 17

User avatar
joachim
Poeta
Posts: 110
Joined: Wed 12 Feb, 2003

stare komputery/konsole

Post by joachim » Sun 16 Feb, 2003

Zastanawia mnie z czym wi¹¿ecie wasze wspomnienia, jaki sprzêt was najbardziej fascynuje(owa³) i który z nich da¿ycie najwiêkszym szacunkiem. Osobiœcie ceniê wszystkie z naciskiem na ->Amigê<- (gdy¿ to tym komputerem bawiê siê teraz ka¿dej nocy) :)

User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

Post by plaski » Sun 16 Feb, 2003

Ech to by³y czasy. Pierwszy raz napisze taki post,mo¿e dziêki niemu chcia¿ kilka osób zorzumie dlaczego postanowi³em za³o¿yÌ tak¹ strone i dlaczego szczególn¹ sympati¹ darze w³aœnie stare gry . Komputer by³ u mnie w domu od zawsze, pierwszy jaki siê pojawi³ u nas to by³ zx spectrum z gumowymi klawiszami, to by³a maszyna i te gry , do dziœ pamiêtam gre w której sz³o siê ulic¹ i bi³o siê staruszków (tu proŸba je¿eli ktoœ pamiêta jak nazywa siê ta gra , niech pisze ), by³o jeszcze kilka ciekawych gier ale nie pamiêtam i za bardzo gdy¿ by³em wtedy jeszzce , jak by to okreœliÌ , m³ody. Spectrum by³ w u¿yciu do po³owy 93 kiedy to przy okazji kupowania prezentu na imieniny ciotki rodzice kupili mnie i bratu (7 lat starszy , to on dosta³ spectruma na komunie), pc 286 , ibm , wszystkie czêœci , nawet monitor , myszka i klawiatura by³y ibm. By³em bardzo szczêœliwym 8 latkiem :-) Ten kompputer kojarzy mi siê przede wszystkim z platformówkami, titus the fox, prehistoric i inne , chocia¿ nie moge pomin¹Ì takich tytu³ów jak ugh! i lotusy. 286 mia³em doœÌ d³ugo bo do marca 96 roku , czyli jakoby by³em "skazany" na stare gry . Jak ju¿ wspomina³em w marcu 96 w domu pojawi³a siê maszyna do zabijania , p100 , 8 ramu i najwa¿niejsze, dysk 850 mb wypchany grami. Pamiêtam ¿e pierwsz¹ gr¹ jak¹ uruchomi³em na tym komputerze by³o hi-octane . W³aœnie na tym sprzêcie zacz¹³em graÌ w tycoon transport (póŸniej deluxe) , gre do której zawsze wracam i mimo tego i¿ przeszed³em j¹ dziesi¹tki razy gra mi siê tak samo przyjemnie za ka¿dym razem. To przez t¹ gre mam s³aboœÌ do wszystkich produkcji Chris Sawyer. Na pentiawce gra³em jeszcze w naprawde duuuu¿o gier , z czego wiêkszoœÌ jest na stronie :-) Dopiero ok rok temu zmieni³em komputer na coœ szybszego i nowszego ,a ¿eby nikt sobie nie myœla³ ze do 2001 r siedzia³em na p100 , przez te 5 lat zmienia³em kilka czêœci i dok³ada³em ramu ale najmocniejszym sprzêtem jaki uda³o mi siê z³o¿yÌ by³ p 200mmx 32 ramu i 3dfx, czyli tak i tak jak na rok 2001 komputer nie zbyt imponuj¹cy . Wracaj¹c do 2001 r. kupi³em wtedy od znajomego c2 566 (czyli te¿ nie najmocniejszy ) i mam go do tej pory (mo¿e nie do koùca bo skrêci³em go na 850 ). Siê rozpisa³em :-) Je¿eli komuœ uda siê przebrn¹Ì przez mój zawi³y i ma³o zrozumia³y styl pisania , mo¿e zrozumie dlaczego akurat stare gry .
Amen
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

Hajper

Post by Hajper » Sun 16 Feb, 2003

ja najbardziej lubie amige chociaz mia³em spectruma atari commodore pegaza i amisie. Na amidze byla jedna taka gra ktorej nie ma na PC ani na zadnym romie amigowskim. Mowa o grze knockout 2. Byla taka arena w ksztalcie kola i startowa³o na niej 6 samochodzików. Plansza zmniejszala sie w szybkim tempie a kolo bylo coraz mniejsze. regu³¹ tej gry bylo zepchniêcie wszystkich przciwnikow z ko³a po czym pojawia³a sie kreska o szerokosci 3 cm(czerwona) po ktorej nale¿a³o wyjechac za plansze. wtedy zdobywa³o sie punkt. Jakby ktos mial te gre to bylbym bardzo wdzieczny aby mi ja przes³a³. Zapomnia³bym o cannon fodder 1 i 2 to tez byla gra wszech czasow. Na pc to juz nie to samo co na amidze. duzo gra³em tez w Legion (nie ma na pc:( ) centuriona i kolonizacje. Takich mi³ych chwil jak spedzonych przy szaraku na dyskietki sie nie zapomina. Szkoda ze sprzeda³em amige z mysl¹ ze to z³om..... a teraz ¿a³uje....

User avatar
volume
Poeta
Posts: 482
Joined: Fri 06 Dec, 2002
Contact:

Post by volume » Sun 16 Feb, 2003

Ech... Stare czasy... Pierwsze co miaÂłem do grania to takie ruskie gierki. ZagrywaÂł siĂŞ w to czÂłowiek na maxa. Obiad? A po co obiad? Lepiej pograĂŚ :)
PóŸniej by³a taka czarna konsola, ale cholera wie co to by³o. Ale to by³o coœ. Jotysticki, granie na telewizorze. Normalnie luxior. Nastêpne co mia³em to moja najukochaùsza maszyna czyli Commodore 64. I wtedy siê zaczê³o. Najpierw gierki. Du¿o gierek. Wszystko by³y piraty (poza jedn¹: NATO Assault Course) ale kto o tym wtedy wiedzia³. To by³y gierki. Boshe jak o tym myœle to mi siê s³abo robi. Gra³em we wszystko co mi w rêce wpad³o. Robi³em sobie kasetki z najlepszymi grami, bawi³em siê tym po prostu. To by³o piêkne.
Trochê póŸniej zainteresowa³em siê jak te gierki s¹ zrobione i zaczê³o siê kombinowanie. Podstawy Basica i ju¿ mo¿na by³o zacz¹Ì siê bawiÌ. Nie by³o to oczywiœcie takie hop-siup, ale powoli dochodzi³em do pewnej wprawy. Po jakimœ czasie ju¿ wiêcej pisa³em ni¿ gra³em.
Potem miaÂłem SNESa. Ech to byÂła maszynka. Gierki wypas, grafika teÂż i wszystko siĂŞ tak szybko ÂładowaÂło :P . Fajna ta konsolka byÂła.
No a nastĂŞpny byÂł juÂż naturalnie PC. Gierki wypas, grafika teÂż, ale to juÂż nie to samo. ZaczĂŞÂły siĂŞ problemy, Âże gierki nie chodzÂą, Âże siĂŞ wiesza, Âże coÂś tam jeszcze. Ale tak naprawdĂŞ to nie mogÂłem (i nie mogĂŞ) bez niego ÂżyĂŚ. Dopiero po jakimÂś czasie odkryÂłem jego prawdziwe, ogromne moÂżliwoÂści i nauczyÂłem siĂŞ je wykorzystywaĂŚ. I zabawa zaczĂŞÂła siĂŞ jakby od nowa.
Teraz muszĂŞ kupiĂŚ jakiÂś Joystick bo do niektĂłrych gier to klawiatura mi wogĂłle nie pasuje.

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Sun 16 Feb, 2003

U nie wszystko zaczê³o siê od C64.Dlatego to na niego zag³osowa³em.Pamiêtam te wspania³e gierki miedzy innymi Montezuma Giana Sisters Commando czy Pit Stop 2 te gierki mia³y wspania³¹ grywalnoœÌ nie to co wiele dzisiejszych gier,w których poza grafik¹ nie ma nic dobrego.Niedawno œci¹gn¹³em sobie emulator C64 i zagrywam siê tymi gierkami.Stare gierki PC te¿ s¹ dobre np Prince of Persia ta giera by³a tak wci¹gaj¹ca jak niewiele dzisiaj czy wspania³y Another World którego kontynuacjê œci¹gam a tak¿e Flashback.Gry ju¿ nie s¹ takie jak by³y kiedyœ.

User avatar
Gasiu
Partyjny :-)
Posts: 59
Joined: Sat 28 Jun, 2003
Location: Zabrze
Contact:

Post by Gasiu » Fri 29 Aug, 2003

Tamten temat juÂż zamkiniĂŞty,a chciaÂłem siĂŞ dopisaĂŚ.Dopisze siĂŞ wiĂŞc tu:

Pegasus - 94 r.
Amiga 600 - 96 r. (mam do dzisiaj)
Playstation - 2000 r. (mam do dzisiaj)
Amiga 1200 przebudowana na tower z bajerami - 2001 r. (mam do dzisiaj)
PC 333 Mhz AMD - 2002 r.
Athlon XP 1800+ - 2003 r. (aktualnie uÂżywam) :)

P.S
Popieram Joachima ja teÂż siĂŞ bawie AmigÂą do teraz :) Amiga Ruuulez :)

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Fri 29 Aug, 2003

Pegasus ('94) to byÂła maszynka :wink:
C64 Wow, szkoda Âże ja sprzedaÂłem :cry:
P100 pierwszy Pc jakiego miaÂłem, pamiĂŞtam jak graÂłem w DN3D
2200Mhz Athlon XP cudo :)
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Gunjack
Poeta
Posts: 491
Joined: Thu 20 Feb, 2003

Post by Gunjack » Fri 29 Aug, 2003

U mnie zaczeÂło siĂŞ od...
-----------------------
| Nr. | Typ | Data |
-----------------------
1.) Amiga 500 ('89)
2.) Pegasus ('92)
3.) PC 286 ('93)
4.) PC 386 ('94)
5.) PlayStation ('97)
6.) PC Pentium II 266 MHz ('00)
7.) PC AMD 1.67 GHz ('02)
8.) PlayStation 2 ('03) 8)

User avatar
joachim
Poeta
Posts: 110
Joined: Wed 12 Feb, 2003

Post by joachim » Fri 29 Aug, 2003

szczerze to nigdy nie graÂłem na pegazusie i jakoÂś takoÂś ciÂągnie mnie do tego Âżeby sprĂłbowaĂŚ. MoÂże mi ktos powiedzieĂŚ jak wyglÂąda grafika na takim sprzĂŞcie w porĂłwnaniu z AmigÂą albo Super Nintendo?
Image

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Fri 29 Aug, 2003

Super Nintendo to wÂłaÂśnie Pegasus
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Fri 29 Aug, 2003

A czy Super Nintendo to to samo co NES :?: Bo Pegasus to wlasnie NES jest. A emulator i romy do niego mozesz znalezc na www.emu.makii.pl
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
joachim
Poeta
Posts: 110
Joined: Wed 12 Feb, 2003

Post by joachim » Fri 29 Aug, 2003

super nintendo jest firmy.. nintendo i na tym graÂłem a nawet gram caÂły czas (romy na dreamcaÂście)
pegazusa mozesz kupiÌ na targu i do niego s¹ bodaj¿e te ¿ó³te kartrid¿e, jest to podróbka SNESa (albo NESA) czêsto stylizowana wygl¹dem na playstation one lub psx. Chyba ¿e siê mylê..

NES - Nintendo Entertainment System
SNES -Super Nintedno Entertaiment System
Last edited by joachim on Fri 29 Aug, 2003, edited 1 time in total.
Image

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Fri 29 Aug, 2003

Fakt Super Nintendo to Snes, a Pegasus to Nes. ChoÌ mo¿na znaleŸÌ na niektórych stronach ¿e Pegasus to Snes. Ale pomiesza³em :)
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
joachim
Poeta
Posts: 110
Joined: Wed 12 Feb, 2003

Post by joachim » Fri 29 Aug, 2003

WiĂŞc zacznijmy od poczÂątku..
* Najpierw byÂł NES - Nintendo Entertainment System -jak sama nazwa wskazuje byÂła to konsola firmy Nintendo
* Potem byÂł SNES - Super Nintendo Enterainment System - nastĂŞpca NESa
* nastĂŞpnie zaczĂŞÂły wychodziĂŚ podrĂłbki w postaci konsoli Pegazusa , nazywanych inaczej NES . Prawdziwej konsoli Nintendo nie kupicie przecieÂż na bazarze..
Image

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Fri 29 Aug, 2003

Ale Pegasusa kiedys (kiedy jeszcze byl nowoscia) tez nie mozna bylo kupic na ryneczku. Pozatym chodzi mi o oryginalnego Pegaza, ktory wygladal jak bardziej oplywowy NES (i chodzily na nim te same gry), a nie jak PSX na kasety. Wiec moim zdaniem Pegasus to taka wersja posrednia miedzy NESem i SNESem.
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

Post Reply