LMAO Richy

Czyli wszystko co nie pasuje do powyższych kategorii

Moderator: RayNor

Locked
User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

LMAO Richy

Post by Richy » Sun 15 Jun, 2003

Heh chcecie mnie wywalic no coz, sam odejde ale nie pozwalajac mi na wypowiedzi w tamtym temacie nie dajecie mi prawa do obrony. Sprawiedliwosc ha. Mówicie ¿e obrazam was tak?¯e nie przestrzegam regulaminu?Ok prosze o konkrety gdzie jak i kiedy? Wiêcej razy wy mnie obraziliscie niz ja was ale có¿ widaÌ nie ka¿dy potrafi zrozumieÌ to co pisze. Nikt nie widzi tego jak wy mnie obra¿acie. Albo raczej nie chce widzieÌ. Mo¿e obrazi³em was pisz¹c zamiast wis³a skis³a?A mo¿e dlatego ¿e pisa³em co poniektórych ksywki z ma³ej litery?A mo¿e dlatego ¿e nazwa³em kogoœ kolesiem?Myœla³em ¿e mam tu kolegów no có¿ widaÌ ¿aden myœliciel ze mnie. Jak odejde ¿ycze sobie aby administrator zamkn¹³ wszystkie moje tematy (moge zrobiÌ spis jak chcesz) i usun¹³ wszystkie moje posty a najlepiej ca³e moje konto bo wtedy nie bede chcia³ mieÌ z tym forum a tak¿e z t¹ stron¹ nic wspólnego.

BTW. Zobaczcie jakie tematy zak³ada³ kiedyœ Peo, jak obra¿a³ ludzi jak nabija³ posty swoimi bezsensownymi postami...jeszcze wiele osób pope³nia³o wiêksze b³êdy. Mój stosunek do wielu osób uleg³ zmiane i to w wiêkszoœci na pozytywny...ale to ju¿ siê zmieni³o.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

Post by plaski » Sun 15 Jun, 2003

Richy do cholery
- nie masz moÂżliwoÂści wypowiedzenia siĂŞ z bardzo prosej przyczyny, twoja obrona mogÂła by tylko sprowokowaĂŚ innych do "dziwnych" wypowiedzi. PamiĂŞtaj Âże to ja podejmĂŞ decyzje, dlatego jak masz jakieÂś wÂątpliwoÂści to na pw.
-co do Peo,pisaÂł , nie da siĂŞ ukryĂŚ,ale wystarczyÂło mu powidzieĂŚ Âżeby daÂł sobie siana, a do Ciebie Âżadne ostrzeÂżenia nie docierajÂą
Sorx ale albo jesteœ œlepy albo g³upi skoro nie wiesz gdzie pope³ni³eœ b³êdy. Je¿eli chcesz konkretne posty,to daj mi trochê czasu ¿ebym to znalaz³.
Nie myÂśl sobie Âże temat o WiÂśle i pochodnych sprowokowaÂł mnie ( i innych do zastanowienia siĂŞ co z tobÂą zrobiĂŚ), ta sytuacja wynikÂła z caÂło kstaÂłtu twocih dziaÂłaĂą
Jeszcze nie jest przesÂądzone czy wylecisz czy nie, w duÂżej mieÂże zaleÂży to od Ciebie
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

Hajper

Post by Hajper » Sun 15 Jun, 2003

jeÂżeli upomina cie kilka osĂłb ( nie tylko moderatorzy )to coÂś w tym musi byc! Na przykÂład twoj stosunek do wypowiedzi (i do samej osoby) sonica. ChÂłopak sie zrehabilitowaÂł a ty do niego nadal swoje

User avatar
Mashroom
Poeta
Posts: 290
Joined: Tue 10 Dec, 2002
Location: WrocÂław
Contact:

Post by Mashroom » Mon 16 Jun, 2003

PÂłaski postĂŞpujesz tak dziwnie, Âże prawdĂŞ mĂłwiÂąc siĂŞ Tobie dziwiĂŞ. W ogĂłle nie upomnisz Eddiego, ktĂłry co chwila ma "przestrzaÂły" (choĂŚby aktualny temat o Richym) i jako, bÂądÂź co bÂądÂź moderator, daje przykÂład innym. JeÂśli ja zwracam uwagĂŞ to zostajĂŞ zjechany. JeÂśli Eddiemu coÂś odpier**** to jest bogiem. I to nie tylko moje zdanie na temat Eddiego, ale sÂądzĂŞ, iÂż Richy, Volume czy parĂŞ innych osĂłb teÂż to widzi. Wy (Peo i PÂłaski) teÂż byÂście to zauwaÂżyli, bo jesteÂście imho inteligentni ale zaciekle bronicie swojego kolegi, ktĂłry rzekomo pomaga utrzymac porzÂądek na tym forum (jest prowoderem wÂłaÂściwie po czĂŞÂści caÂłego burdelu ale to pominiemy)

JeÂśli w wypowiedzi na temat, abstrahujĂŞ do innego wÂątku w tym samym poÂście, to ja nie wiem gdzie wy widzicie nabijanie...

n/c

pzdr, Mash.
...

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Mon 16 Jun, 2003

Po pierwsze dziêkuje za zmiane tematu odrazu widze jacyœcie inteligentni (ta osoba która to zrobi³a)Po drugie Sonica tyrali wszyscy i to by³o dosyÌ dawno sam nie jesteœ œwiêtym w tej kwesti Hajper. Co do Eddiego to moderator poprostu z niego œwietny... Nie które osoby zaczo³em traktowaÌ naprawde powa¿nie np Pea chocia¿by po naszej wymianie pogl¹dów w temacie "Liga Polska" ale widze ,¿e nie s³usznie. Bior¹c pod uwage texty jakie pisa³ na pocz¹tku swego popbytu na forum i te które pisze teraz wnioskuje ,¿e nie pisze ich sam :P. Ale có¿ wojny nie bêde wstrzyna³...Prawdziwych przyjació³ poznaje siê w biedzie - taaaa.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Mon 16 Jun, 2003

Podzielmy siĂŞ na dwa obozy. Po jednej stronie: richy, mashroom, volume, ktĂłrym przeszkadza zachowanie Eddiego [choĂŚ tego nie dotyczy temat i jest on przez mashrooma niesÂłusznie oskarÂżany]. A po drugiej osoby [rzekomo] zrzeszone przeciwko richiemu. Tak, zacznijmy wojnĂŞ, ktĂłra i tak skoĂączyĂŚ siĂŞ moÂże w jeden sposĂłb..

Zachowanie Eddiego: chcê ¿ebyœcie raz na zawsze przestali komentowaÌ jego pracê na tym forum, bo po Waszych wyczynach nie tylko on traci cierpliwoœÌ [nie pominê tutaj nawet p³askiego, który ju¿ po prostu nie by³ w stanie napisaÌ do Was innym {prostszym} jêzykiem, ¿ebyœcie go zrozumieli], wiêc jeœli Wy siê zmienicie - on napewno zrobi to samo [choÌ jego zachowanie i [rzekome] ³amanie regulaminu nie bije tak po oczach jak Wasze wyczyny. Dlatego najpierw popatrzcie na siebie, a dopiero póŸniej wytykajcie b³êdy innym. Eddie jako moderator [tak samo i pozostali] ma pewne prawa, których nie maj¹ zwykli userzy, bo sam admin zauwa¿a, ¿e mo¿na przy niektórych u¿ytkownikach [notorycznie ³ami¹cych regulamin - nie bêdê wskazywa³ palcami] mo¿na dostaÌ bia³ej gor¹czki.

Zachowanie PeO na pocz¹tku jego pobytu na forum: pocz¹tki nie by³y udane, ale powód jest prosty: chc¹c [nie tylko ja] zrobiÌ p³askiemu na z³oœÌ [on sam by³ tego œwiadom], pisaliœmy na forum posty, które nijak mia³y siê do reszty dyskusji. PóŸniej siê to po prostu znudzi³o, a nie zosta³em wyrzucony tylko dlatego, ¿e znam p³askiego i on zna mnie [nie pochlebiaj¹c nikomu..].

Mashroom: na Twoim miejscu nie posuwaÂłbym siĂŞ zbyt daleko w wyciÂąganiu wnioskĂłw, bo sam jesteÂś na cenzurowanym. ProponujĂŞ skoĂączyĂŚ wszelkie spekulacje na temat zachowania Eddiego na forum [wszystko zostaÂło wyjanione kilka linijek wyÂżej]. OczywiÂście moÂżesz broniĂŚ [kolegi] richiego, ale trzymaj siĂŞ przy tym regulaminu.

Richy: na pocz¹tek chcia³bym zwróciÌ uwagê na to, ¿e zak³adasz temat, który ju¿ istnieje [dlatego na koniec zamykam ten w¹tek] i wypowiadasz siê w nim mimo zakazu admina. To ju¿ jest przewinienie ['ale to pomijamy']. Hajper napisa³ o sonicu. Ma racjê. Wszyscy zd¹¿yli zmieniÌ swoje nastawienie wobec tego u¿ytkownika po tym jak on sam przeszed³ metamorfozê. Wszyscy, oprócz Ciebie. Ty nadal komentowa³eœ w sposób nieodpowiedni jego posty. Na nieistniej¹cym ju¿ forum, po za³o¿eniu tematu przez sonica, mo¿na siê by³o od razu spodziewaÌ natychmiastowej riposty richiego [który by³ za to upominany wielokrotnie, ale siê do tego nie stosowa³ {kolejne przyk³ady ³amania regulaminu - 'ale to pomijamy'}], która zupe³nie nie mia³a nic wspólnego z tematem [to te¿ nale¿a³oby pomin¹Ì..].
Temat o Lidze Polskiej nie mia³ ¿adnego wp³ywu na dedcyzjê p³askiego, który na forum dla moderatorów zacz¹³ dyskusje na Twój temat zdecydowanie przed Twoimi wyczynami w owym temacie [a swoj¹ drog¹ nie rozumiem: my nie widzimy w tym temacie wiêkszych b³êdów z Twojej strony, ale sam nam zwracasz na to uwagê - trzeba siê temu chyba przygl¹dn¹Ì].
ÂŻebyÂś tylko siĂŞ nie zdziwiÂł zbytnio jakbyÂś siĂŞ dowiedziaÂł ile osĂłb tutaj jest przez moderatorĂłw i admina traktowanych powaÂżnie [ograniczyĂŚ by siĂŞ moÂżna do kilku: mashroom, ktĂłry jednak ostatnio nie potwierdza swojej pozycji, kumagoro - ktĂłry jako jeden z nielicznych nie zÂłamaÂł regulaminu jeszcze ani raz odkÂąd ja tutaj jestem..].
Nie rĂłb sobie rĂłwnieÂż wycieczek na temat pracy Eddiego [oraz innych moderatorĂłw {wyjasnienie powyÂżej}], bo proszĂŞ o to po raz ostatni.
Owszem: prawdziwych przyjació³ poznaje siê w biedzie. Z tego mogê wnioskowaÌ, ¿e kogoœ z nas [moderatorów] traktowa³eœ jako przyjaciela. Otó¿ nie chcia³bym nic sugerowaÌ, ale wspomnia³em o Twoim zdziwieniu ju¿ wczeœniej..

To byÂłoby na tyle. Temat dotyczÂący przyszÂłoÂści richiego na forum jest juÂż zaÂłoÂżony przez pÂłaskiego, dlatego ten wÂątek zostaje zamkniĂŞty. Richy nadal nie moÂże siĂŞ wypowiadaĂŚ w tamtym wÂątku i niech lepiej trzyma siĂŞ tego zakazu [to mu jedynie moÂże pomĂłc]. Na dalszy ciÂąg dyskusji [ktĂłra niechybnie zbliza siĂŞ ku koĂącowi] zapraszam wiec do 'GÂłosu wÂładzy'.

Closed.

Edited by Hajper

To sie chlopie postaraÂłeÂś. bardzo mÂądrze gadasz. Az sie Âłezka w oku krĂŞci :lol: . Ale na serio po twoim poscie wszystko powinno byc jasne
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

Locked