Page 7 of 11

Posted: Thu 11 Sep, 2003
by plaski
1. miaÂła byc niedziela
2.w sumie pasuje mi kaÂżdy dzieĂą w tygodniu tak od 13 , z wyjÂątkiem piÂątku (z przyczyn opisanych wyÂżej) ,a w Âłikendto albo sobota tak do godziny 16-17 albo niedziela wczesnym wieczorem
3.myÂśle Âże nie ma sensu robiĂŚ w tygodniu przed 18-19 gdyÂż sporo osĂłb moÂże mieĂŚ jakieÂś inne zajĂŞcia

Posted: Thu 11 Sep, 2003
by Kumagoro
Jak by juÂż miaÂło byĂŚ w weekend to tak od godziny 17. Nie wczeÂśniej.

Posted: Thu 11 Sep, 2003
by plaski
reasumujÂąc zostaje poniedziaÂłek-czwartek tak od 13 lub niedziela wieczorem

Posted: Thu 11 Sep, 2003
by Fallen One
Jestem za niedziela wieczor

Posted: Thu 11 Sep, 2003
by plaski
ja teÂż ,ale nie wiem co na to reszta

Posted: Thu 11 Sep, 2003
by Kumagoro
Ja bym wolaÂł poniedziaÂłek - czwartek po 13. Ale niech juÂż bĂŞdzie ta niedziela wieczĂłr (ale nie jestem na 100% pewien czy bĂŞde).

Posted: Fri 12 Sep, 2003
by RayNor
Niedziela, ale tylko do max 18.00 no chyba ¿e nie bêde póŸniej zajety, ale napewno nie poŸnym wieczorem. Najbardziej to by mi pasowa³ Pi¹tek, ale jeœli wiêkszoœci nie pasuje to mo¿e byÌ np. Czwartek o 14.00 (18.09), albo troszeczke wczeœniej. W ten poniedzia³ek (15.09) to dopiero o 15.00, Wtorek - Œroda jeszcze niewiem.

Posted: Sat 13 Sep, 2003
by plaski
Panowie bo nigdy siĂŞ nie dogadamy
Âśroda tj 17.09 o godzinie 17 przy czym godzinie zawsze moÂżna zmieniĂŚ ale nie wiĂŞcej niÂż +/- 1

Posted: Sat 13 Sep, 2003
by Kumagoro
Ten termin mi w 100% odpowiada.

Posted: Sun 14 Sep, 2003
by RayNor
OK. WiĂŞc spotkanie odbĂŞdzie siĂŞ w ÂŚrode 17.09. godz. 16.00-17.00. Wszyscy sÂą mile widziani :)

Posted: Mon 15 Sep, 2003
by RayNor
Plaski, a zawiadomisz pozosta³ych u¿ytkowników np. wysy³ajac im e-mail? Tak jak wysy³asz na konta widomoœÌ o nowej aktualizacji?

Posted: Mon 15 Sep, 2003
by plaski
wyÂśle
spotkanie jest o 17 a nie miĂŞdzy 16 a 17 :-)

Posted: Mon 15 Sep, 2003
by RayNor
plaski wrote:o godzinie 17 przy czym godzinie zawsze moÂżna zmieniĂŚ ale nie wiĂŞcej niÂż +/- 1
napisaÂłeÂś o 17.00 +/- 1 dlatego pozwoliÂłem sobie napisaĂŚ Âże spotkanie odbĂŞdzie siĂŞ o godz. 16.00 - 17.00 :D

Posted: Mon 15 Sep, 2003
by Kumagoro
Z tego co napisaÂłeÂś wynikaÂłoby Âże byÂłoby od 16 do 17.

Posted: Mon 15 Sep, 2003
by plaski
ja zrozumieÂłam tak jak powiedziaÂł Kumagoro
poza tym ju¿ za póŸno na zmiany bo wys³¹lem informacje ¿e spotkanie jest o 17