IÂście sportowy temat...

Przecież nie można cały dzień siedzieć przed komputerem

Moderator: RayNor

Post Reply
User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

IÂście sportowy temat...

Post by Richy » Fri 19 Nov, 2004

Tak sobie siedzie w oczekiwaniu na pewnÂą rzecz, a jak powszechnie wiadomo czekanie nudne lubi byĂŚ, tak wiĂŞc postanowilem zalozyc po raz pierwszy od dluzszego czasu jakis temat... Los chcial iÂż bĂŞdzie on iÂście sportowy i poruszaÂł kilka spraw.

Tak wiĂŞc wÂątek numero uno:
NHL - a raczej jej brak. Zawsze lubiÂłem ogladaĂŚ hokej na lodzie, a w szczegolnosci tĂŞ ligĂŞ. Ale niestety w tym roku sobie jej nie pooglÂądam bo z wiadomych przyczyn NHL nie ma i nie wiadomo czy bĂŞdzie. W zwiÂązku z tym wielu czoÂłowych hokejistĂłw (a moze hokeistĂłw?) wyjechaÂło na podbĂłj Europy. Jednym z pierwszych jest Mariusz Czerkawski ktĂłrego odpowiednikiem piÂłkarskim wg. jakiejÂś tam gazety skandynawskiej jest Ryan Giggs...(swojÂą drogÂą fajny artykul, ale ja nie o tym) imo jeÂśli NHL powrĂłci to ci wszyscy zawodnicy mogÂą juÂż tego nie zrobiĂŚ, bo? Im siĂŞ tu spodoba? No wÂłaÂśnie jak wam siĂŞ wydaje?

WÂątek drugi:
Reprezentacja Polski w pi³ce no¿nej - ta... ten temat zawsze budzi³ w ka¿dym mieszane uczucia i liczne kontrowersje, równie¿ na tym forum. Wszyscy pamiêtamy or³y Górskiego (chocia¿ nikt z nas na ¿ywo ich gry nie widzia³...) ich gra do dziœ zapiera dech w piersiach, ale...no w³aœnie jest jedno, ale. Brak odpowiednich szkoleniowców doprowadzi³ do tego do czego doprowadzi³, albowiem w Polsce s¹ pi³karze którzy œmia³o mogli by rywalizowaÌ z czo³owymi dru¿ynami narodowymi Europy i nie tylko. Przenieœmy siê jednak np do W³och. Jak wszyscy wiemy W³ochy by³y zawsze przeciwnikiem budz¹cym respekt wœród przeciwników, kibiców, statystyków, historyków i ka¿dego szaraczka. We W³oszech gra siê w pi³ke równie d³ugo jak i w Polsce (a nawet d³u¿ej, chocia¿ ponoÌ pod Grunwaldem o wyniku przes¹dzi³y karne). Z pokolenia na pokolenie dru¿yna gra na równym poziomie - górna pó³ka, a to dlaczego? Hmm... zastanówmy siê... W³ochy i Polska, teoretycznie kraje o podobnej wielkoœci (tak mi sie wydaje patrz¹c na mape) z ludnoœci¹ mo¿e byÌ podobnie, ale jednak ró¿nice widaÌ go³ym okiem (chocia¿ wszyscy pamietamy s³ynne 3:1). Ok skoro tak patrzymy na to, to jak¹ dru¿ynê powinna mieÌ Rosja? Ale...ale nie ma! Nie mam pojêcia ilu ludzi rodzi siê rocznie w Polsce i we W³oszech ale s¹ to za pewne porównywalne liczby,a jednak tak gwiazd narodzi³o siê wiêcej? Nie! Dok³adnie tyle samo! Wiêc gdzie jest brakuj¹ce ogniwo? Brakuj¹cym ogniwem s¹ trenerzy. Otórz we W³oszech od bardzo dawna ogromn¹ uwagê przywi¹zuje siê do... m³odzie¿y i g³ownie dzieci do lat 13. A u nas? Od niedawna równie¿...od niedawna i to nie w takim stopniu... Ale ostatnio patrz¹c na grê Polaków widaÌ jak¹œ poprawê... tak mi siê przynajmniej wydajê... a jak wam?

WÂątek nr.3:
Gwiazdorstwo - temat powszechnie znany jako 'szajba sportowców'. Chodzi g³ownie o to co siê dzieje z wieloma ludŸmi którzy coœ w sporcie osi¹gneli. Patrz pi³karze Realu Madryt - wielkie gwiazdy i nazwiska, a wiedzie im siê ró¿nie. Takich przyk³adów przy odrobinie wytê¿enia umys³u mo¿na by podaÌ znacznie wiêcej. Ja podam jeden bli¿szy nam. Mistrzynie Europy w siatkówce. Nasze kochane i piêkne Polki by³y rewelacj¹ ME w Turcji, jak pamiêtamy gra³y cudownie, jak olœnione (jak or³y Górskiego), mo¿na okreœliÌ je mianem czarnego konia (a raczej klaczy, zeby nie powiedzieÌ koby³y). No i co? Ilesz by³o zachwytu, œwiêtowania i wogóle. No w³aœnie...i tu ude¿y³a dziewczynom do g³owy woda sodowa. Tutaj kontrakcik na reklame, tutaj coœ innego tam kolejna reklama, a treningi... odesz³y w zapomnienie i skutki tego znamy. W IO Mistrzyn Europy nie by³o (co moim zdaniem jest g³upot¹, bo za samo ME powinny dostaÌ start...imo)... kolejnym przyk³adem jest nikt inny jak Mutu... za du¿o pieni¹¿ków Rumun nie mo¿e mieÌ jak widaÌ... (no offence)

Czwarty i ostatni:
Gra - aktorska. I znów przytoczê temat pi³ki no¿nej. Wszyscy wiemy, ¿e aktorstwo, wymuszanie fauli i rzutów karnych/wolnych/itp by³o czêœci¹ tego sportu i nigdy nic na to nie mozna by³o poradziÌ. Do pewnego momentu mnie to denerwowa³o, potem œmieszy³o, jednak zdo³a³em siê do tego przywyczaiÌ i poj¹³em, ¿e jest to nie ujemna czêœÌ pi³ki no¿nej. Ostatnio FIFA podejmowa³a jakieœ tam dzia³ania przeciwko temu. Moim zdaniem nie s³usznie, niech lepiej wprowadz¹ drugiego sêdziego i wtedy problem by przygas³ (nie wygas³ a przygas³). Po co dwóch sêdziów? Chocia¿by po to, aby unikaÌ takich nieporozumieù jak MŒ 2002 K/J. Jak wam siê wydaje? Mia³o by to sens? Imo tak. Jak ³atwo siê domyœleÌ mogli by siê szanowni ze sob¹ konsultowaÌ i podejmowaÌ 'lepsze decyzje'...

Ciekawe czy ktoÂś to przeczyta i coÂś napisze... Czekam...
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Fri 19 Nov, 2004

Popieram ten text ale mam pytanie do autora:
Po kiego grzyba czepiasz sie Realu??Œwiat ich okrzykn¹³ najlepszym klubem œwiata to œwiat ma.A ¿e ch³opakom teraz nie idzie to co??Trzeba ich od razu na straty spisywaÌ??Mo¿e ich od razu na emerytury odes³aÌ??Pomyœl, jakby jedna gwiazda chcia³a odejœÌ z tego wielkiego klubu to oferty zaraz sk³adaja inne dobry i bardzo dobre kluby!!Wiec ich nie krytykujcie
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 23 Nov, 2004

Ad 1: Ja takze uwielbiam oglÂądaĂŚ hokej, a to co siĂŞ dzieje za oceanem przechodzi ludzkie pojĂŞcie. Kluby same zrobiÂły sobie krzywde dajÂąc tak ogromne zarobki hokeistom, przeciez mogli najpierw sobie przeliczyĂŚ czy bĂŞdzie siĂŞim to opÂłacaÂło. Na brak fanĂłw nie mÂżna narzekaĂŚ bo pewnie kaÂżdy widziaÂł choĂŚraz mecz NHL i widziaÂł jak trybuny sÂą wypeÂłnione. A co do samych hokeistĂłw, to dobrze Âże wyjeÂżdzajÂą za pracÂą do europy, bo i europejczyk chce oglÂądaĂŚ wyÂśmienitych sportowcĂłw na swoim podwĂłrku (choĂŚ nie w polsce :( )
AD 2: Bardzo dobrze napisa³eœ. Wiadomo od dawna ¿e nie rozmiar paùstwa czy liczba ludnoœci, a umiejêtnoœci i wybitny trener moze zrobiÌ z reprezentacji potêge, a i w polsce s¹ trenerzy którzy s¹ wdobrze wyszkolenie, aby ze s³abego klubu zrobiÌ mocn¹ dru¿ynê która ma szanse walczyÌ z najlepszymi, nie tlko na swoim boisku, a i pi³karzy mamy przynajmniej europjskiego formatu ( Dudek, Krzynówek, m³ody Mila, ¯uraw czy Franek) A wiêc przy odrobinie chêci mo¿emy mieÌ klasowy zespó³...
AD 3: Echhhh te gwiazdorstwo sportowców. Ile to jeden sukces mo¿e przyprawiÌ pó¿niej wielu problemów?! Niestety i w polskim sporcie by³a taka szajba (Siatkarki czy pi³karze po awansie do MŒ K/J których mo¿na by³o zobaczyÌ niemal w co drógiej reklamie) W¹tpie aby mine³o to sportowcom :|
AD 4:Ja za dwoma sĂŞdzioma jestem od pamiĂŞtnych ostatnich MÂŚ gdzie jak wiadomo gospodarzom pomagaÂły nie tylko Âściany. Nie wiem tylko dlaczego FIFA tak dÂługo z tym zwleka. MoÂże jakaÂś ÂłapĂłwka by siĂŞ sprzydaÂła :D
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

Post Reply