[Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy

Przecież nie można cały dzień siedzieć przed komputerem

Moderator: RayNor

Post Reply

Czy Polska awansuje do fina³ów?

Tak, nawet z Janasem
8
57%
Tak, ale po szybkiej zmianie trenera
4
29%
Na pewno nie
2
14%
 
Total votes: 14

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

[Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy

Post by PeO » Thu 19 Aug, 2004

W zwiÂązku ze zbliÂżajÂącymi siĂŞ eliminacjami postanowiÂłem zaÂłozyĂŚ ten temat.

A w zwiÂązku z wczorajszym meczem reprezentacji napisaĂŚ coÂś wiĂŞcej.

MĂłj post z forum WisÂły:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
JuÂż od dawna wiem, Âże nie ma sensu liczyĂŚ na oglÂądniĂŞcie w reprezentacji naszych zawodnikĂłw od pierwszych minut. ZdÂąrzyÂłem siĂŞ przyzwyczaiĂŚ, Âże "lepsi" sÂą po prostu inni. Dlatego nie bĂŞdĂŞ siĂŞ zbytnio rzucaÂł, Âże od pierwszych minuut nie zagraÂł Âżaden WiÂślak, oprĂłcz KukieÂłki.

Jerzy Dudek:
JuÂż od wielu miesiĂŞcy pokazuje, Âże dzieje siĂŞ z nim coÂś bardzo zÂłego. To juÂż nie jest ten sam zawodnik, ktĂłry w pojedynkĂŞ potrafiÂł zapewniĂŚ nam czyste konto w waÂżnych spotkaniach, ktĂłry tak genialnie blokowaÂł dostĂŞp do naszej bramki na Stade de France. Teraz niestety nie on powinien stawaĂŚ w bramce w waÂżnych spotkaniach, albo powinien zmieniĂŚ klub. Takiemu Fabienowi Barthezowi pomogÂła zmiana klimatu, bo po przenosinach do Marsylii znowu broni na wysokim poziomie. MoÂże Anglia nie sÂłuÂży rĂłwnieÂż Dudkowi?
No i sami Angole nie majÂą siĂŞ co martwiĂŚ, Âże Polacy bĂŞdÂą mieli lepszego i bardziej ogranego bramkarza we wrzeÂśniu. Co najwyÂżej bardziej skompromitowanego i oÂśmieszonego. Niestety.

MichaÂł ÂŻewÂłakow:
Jakoœ od jakiegoœ czasu wieœci o nim ucich³y. Nie wyró¿nia siê w lidze, w reprezentacji równie¿ dostosowuje siê do poziomu ca³ej dru¿yny i taktyki Janasa. Nie jest odpowiednim kandydatem na te eliminacje. Wiele razy jeszcze zobaczymy jak ktoœ wkrêci go w ziemiê, a potem Micha³ nie zd¹¿y wróciÌ za przeciwnikiem.

Jacek BÂąk:
Nadal ma ogromne moÂżliwoÂści i jest to jedyny zawodnik, ktĂłry mĂłgÂłby peÂłniĂŚ rolĂŞ kapitana naszej reprezentacji. On nie naleÂży do tego pokolenia, ktĂłre stworzyÂło takÂą paczkĂŞ i nie chciaÂło widzieĂŚ w niej Âżadnych nowych twarzy - uwolniÂły go od tego kontuzje, bo nie mĂłgÂł byĂŚ powoÂływany razem ze ÂŚwierczewskim czy Hajto.
Teraz wydaje siĂŞ byĂŚ najbardziej dojrzaÂłym i ogranym zawodnikiem w reprezentacji i dlatego to wÂłaÂśnie on powinien kierowaĂŚ grÂą obronnÂą tej druÂżyny. ZresztÂą Arkadiusz GÂłowacki wiele razy powtarzaÂł, Âże od BÂąka moÂżna zawsze siĂŞ czegoÂś waÂżnego nauczyĂŚ.

Bartosz Bosacki:
Na pewno prezentuje wysoki poziom - to co pokazuje w Bundeslidze jest godne podziwu. Nie daje za wygran¹ ¿adnej gwieŸdzie na niemieckich boiskach i walczy do upad³ego. To jest bardzo du¿y plus. Lecz kolejnym wa¿nym aspektem jest oczywiœcie zgranie, a Bosackiemu mu go jeszcze brakuje. Teraz ju¿ jest zdecydowanie za póŸno, ¿eby wystawiaÌ go w pierwszym sk³adzie na mecze z Angli¹ i Irlandi¹. Jego mankamentów nie da siê poprawiÌ na treningach, nawet najciê¿sz¹ prac¹.
Dlatego powinien jeszcze poczekaĂŚ na staÂłe miejsce w reprezentacyjnej obronie. Szkoda, Âże Janas nie zauwaÂżyÂł jego talentu wczeÂśniej i nie dawaÂł mu wiĂŞcej szans..

Dariusz Dudka:
Klub: Amica. I chyba wszystko jasne. MoÂże w klubie, na ligowych boiskach i w europejskich pucharach (w pojedynkach ze sÂłabeuszami) pokazuje siĂŞ z dobrej strony i odpowiednio siĂŞ prezentuje. Ale na arenie miĂŞdzynarowej na poziomie reprezentacyjnym (narazie) nie ma z niego Âżadnego porzytku. Jednym z jego minusĂłw jest brak zgrania z resztÂą defensywy - czyli to co w przypadku Bosackiego. Janas chyba powinien zwrĂłciĂŚ uwagĂŞ na to, Âże w tym meczu wystawiÂł zupeÂłnie odmienionÂą liniĂŞ obrony. A miaÂły byĂŚ juÂż tylko kosmetyczne zmiany..

Mariusz KukieÂłka:
W Wiœle rezerwowy, a prasa spekuluje, ¿e mu to nie odpowiada. Jeszcze ¿adnego potwierdzenia jego zachowania nie ma, ale Janas na si³ê próbuje w³o¿yÌ mu argumenty do rêki. Jednak najwa¿niejszym argumentem jest jego gra. I to niestety przemawia przeciwko niemu.
Zdecydowanie bez formy. Mo¿e potrafi, jest w stanie, zdzia³aÌ du¿o, wy³¹czyÌ œrodkowych pomocników rywali z gry - ale nie w tej chwili. Musi jeszcze sporo popracowaÌ na treningach w Krakowie, a dopiero potem otrzymaÌ szansê gry w reprezentacji.
SwojÂą drogÂą to dziwne, Âże Szymkowiak, na ktĂłrego ciÂągle stawia Henryk Kasperczak siedzi na Âławce w reprezentacji, a gra jego zmiennik z WisÂły..

Mariusz Lewandowski:
Ani on sam, ani jego klub niczego wielkiego nie pokazuj¹. Wczoraj Lewandowski równie¿ nie zachwyca³, ale to ¿adna nowoœÌ. Ciekawe czy selekcjoner przynajmniej raz widzia³ tego zawodnika na w³asne oczy podczas jakiegoœ spotkania ligowego na Ukrainie. Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi, chocia¿ ona nasuwa siê sama.
Liga ukraiĂąska nie jest wcale lepsza od polskiej. Chyba sam fakt, Âże Lewandowski otrzymaÂł angaÂż za granicÂą przemawia za nim - w mniemamiu Janasa. Dla mnie to Âżaden argument, a swojÂą grÂą tylko to potwierdza.

Jacek KrzynĂłwek:
Trener Janas zauwa¿y³, ¿e Klaus Augentaller wystawi³ Jacka na prawej stronie w ostatnim meczu ligowym i musia³ zrobiÌ to samo. Rozumiem - wymiennoœÌ pozycji pomiêdzy skrajnymi pomocnikami i gra na obu skrzyd³ach, ale ¿eby lewoskrzyd³owego ustawiaÌ na prawej stronie od pocz¹tku meczu?
Nie od dziÂś wiadomo, Âże KrzynĂłwek prezentuje chyba najwyÂższy poziom spoÂśrĂłd aktualnie powoÂływanych i wystawianych od pierwszym minut reprezentantĂłw. Wiadomo teÂż, Âże sam woli graĂŚ na lewej stronie pomocy. WiĂŞc po co takie eksperymenty jeÂśli ma siĂŞ w obwodzie Gorawskiego?

Kamil Kosowski:
Gdyby by³ w formie z europejskich pucharów sprzed dwóch lat to sam móg³by ci¹gn¹Ì grê reprezentacji. Ale nie jest. Wszystko przez poœpiech i zmianê pewnego miejsca w sk³adzie Wis³y na ³awkê Kaiserslautern. Osobiœcie uwa¿am, ¿e sportowo du¿o straci³ i chyba wielu siê ze mn¹ zgodzi. A teraz zas³uguje jedynie na ogony w reprezentacji - o ile w ogóle zas³uguje na powo³ania.

Grzegorz Rasiak:
Kiedy widzĂŞ to nazwisko od razu do gÂłowy przychodzi mi teÂż nazwisko Janas i zaczynam dostawaĂŚ drgawek, ktĂłre przeradzajÂą siĂŞ w szaÂł. Chyba nikt w caÂłej Polsce nie dostrzega tego cudownego talentu Rasiaka, ale trener chce byĂŚ inny/chce byĂŚ lepszy/chce byĂŚ jasnowidzem i ciÂągle na niego stawia.
Ten nie gra w klubie, nie ma w nim pewnego miejsca. Brakuje mu formy, szybkoÂści, techniki, czucia piÂłki, zgrania, ogrania, gry. KrĂłtko mĂłwiÂąc - wszystkiego co potrzebne do gry na odpowiednim poziomie. Temu Panu juÂż podziĂŞkujemy!

Andrzej Niedzielan:
Trener Janas chcia³ sam znaleŸÌ i wykreowaÌ nowego Olisadebe - zbawcê dru¿yny narodowej. Niestety nie teraz czas na to, aby Niedzielan gra³ w reprezentacji i mia³ w niej pewne miejsce. Niech siê najpierw czymœ wyka¿e w klubie, bo kontuzja zawsze robi swoje. I ju¿ wiêksi od niego mieli problemu z powrotem do dawnej dyspozycji.

PaweÂł Janas:
Sam próbuje kreowaÌ siê na bohatera narodowego, który wkoùcu sprawi, ¿e Polska zab³yœnie jaœniejszym œwiat³em na jakiejœÌ wa¿nej imprezie. Niestety (dla niego, stety - dla Polski) grunt zaczyna paliÌ mu siê pod nogami. Gubi siê w zestawianiu dru¿yny i t³umaczeniu swoich ruchów dziennikarzom i opinii publicznej. Próbuje braÌ przyk³ad z najlepszych, ale brakuje mu do tego ludzi i pomys³ów.
Za nim przemawia jedynie prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej - Micha³ Listkiewicz. Ale ten równie¿ chce byÌ po latach s³awiony jako ktoœ, kto wskaza³ nastêpcê Kazimierza Górskiego. Niestety - pope³nia b³¹d i powinien podaÌ siê do dymisji. DaÌ szansê innym, na pewno nie gorszym.

System 4-5-1, czyli popularny Diamencik:
Do stylu gry Polski i PolakĂłw nie pasuje zupeÂłnie. Janas dobiera do niego nieodpowiednich zawodnikĂłw - jakby nie miaÂł zupeÂłnie pojĂŞcia o tym co robi. W meczach towarzystkich moÂżna byÂło wyprubowaĂŚ wiele rzeczy i wielu ludzi. MoÂżna byÂło daĂŚ szansĂŞ WiÂślakom, ktĂłrzy prezentujÂą zdecydowanie najwyÂższy poziom wÂśrĂłd ligowcĂłw, a nawet wÂśrĂłd wszystkich PolakĂłw. MoÂżna byÂło daĂŚ szansĂŞ gry w tym systemie Marcinowi KuÂźbie, Bartoszowi Bosackiemu, Damianowi Gorawskiemu, Mirkowi Szymkowiakowi, Marcinowi BaszczyĂąskiemu i Tomkowi Frankowskiemu. OczywiÂście nie chodzi mi o sporadzyczne dawanie szans i zaliczanie przez nich ogonĂłw, w ktĂłrych i tak nikt nic nie pokazuje i nie pokaÂże. Chodzi o konsekwentne stawianie na tych zawodnikĂłw.
Przemawia za nimi zgrania, zrozumienie i przewidywanie zachowaĂŚ partnerĂłw. OczywiÂście nie moÂżna zapomnieĂŚ o umiejĂŞtnoÂściach czysto piÂłkarskich, ktĂłrymi bijÂą na gÂłowĂŞ pozostaÂłych zawdonikĂłw powoÂływanych przez Janasa.
Reasumuj¹c: jeœli selekcjoner nadal chce/musi wybieraÌ takie ustawienie na boisku - powinien zmieniÌ ludzi, którzy maj¹ wype³niaÌ za³o¿enia taktyczne. Jeœli jednak upiera siê przy ludziach, których do tej pory wybiera - powinien im znaleŸÌ odpowiedni system gry.

No i na koniec..

Moja wizja reprezentacji (personalna):

Bramkarz: Artur Boruc
PrzemawiajÂą za nim przede wszystkim umiejĂŞtnoÂści. Jest bardziej zdecydowany od Jurka Dudka, lepiej zbudowany, szybszy.
Obrona: Marcin BaszczyĂąski, Jacek BÂąk, Arkadiusz GÂłowacki, maciej Stoalrczyk
Tutaj przede wszystkim powinno liczyœ siê zgranie i umiejêtnoœÌ komunikacji na boisku. Wiêc chyba dobrze by³oby stawiaÌ na ludzi, którzy siê znaj¹ i rozumiej¹. Dobrze by³oby mieÌ w obwodzie jeszcze Bartosza Bosackiego (umiejêtnoœci) i Tomasza K³osa (zgranie).
Pomoc: Damian Gorawski, MirosÂław Szymkowiak, MichaÂł GoliĂąski, Jacek KrzynĂłwek
W chwili obecnej oni prezentuj¹ swoj¹ gr¹ najwiêcej. A w przypadku Goliùskiego - dobrze rokuj¹ na przysz³oœÌ. Gorawski jest szybki, zdecydowany i nie boi siê graÌ 1 na 1. Szymkowiak - nieszablonowy, jak mu coœ "strzeli do g³owy" to poda tak, ¿e wystarczy dostawiÌ nogê/g³owê/inn¹ czêœÌ cia³a, ¿eby pi³ka wpad³a do bramki przeciwnika. Krzynówek - forma(!).
W obwodzie: Kamil Kosowski, Sebastian Mila, ÂŁukasz Madej..
Atak: Maciej ÂŻurawski, Tomasz Frankowski
I to nie przez to, Âże jestem kibicem WisÂły. To przez to, Âże oni siĂŞ rozumiejÂą (nie tylko z sobÂą, ale rĂłwnieÂż z innymi) i aktulanie najwiĂŞcej sobÂą prezentujÂą.

Gdybym zobaczyÂł taki skÂład na AngliĂŞ - byÂłbym szczerze zadowolony. Niech jeszcze Janas im powie, Âżeby grali to co w WiÂśle nakreÂśliÂł Henryk Kasperczak i bĂŞdzie dobrze.

Wtedy mocno trzymaÂłbym kciuki za reprezentacjĂŞ w pojedynku z AngliÂą.
Last edited by PeO on Mon 06 Sep, 2004, edited 1 time in total.

User avatar
frestyjn
Poeta
Posts: 305
Joined: Fri 13 Aug, 2004
Location: z zadupia

Post by frestyjn » Thu 19 Aug, 2004

nieÂźle to ujoÂłeÂś ale ciekawe czy uda siĂŞ naszym gdieÂś przedostaĂŚ :?: :?: :?:
:arrow: WWW.PLYWANIE.DMKHOSTING.COM/FORUM
--->portal poświęcony całkowicie pływaniu<---
:arrow: Chciałem dobrze-Adolf Hitler
St.anger

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Thu 19 Aug, 2004

Uhh.. duzo tego..

Dudek, Zewlakow-> Zgadzam sie..
Bak-> Nie chwalilbym tak Baka.. To dobry, doswiadczony obronca ale popelnia ostatnio duzo bledow (vide wczorajszy mecz)
Bosacki-> Jeszcze mnie nie przekonal.. Zagral na razie 2 dobre mecze z dobra (VfB) i slaba (Kaiser) druzyna Bundesligi..
Dudka-> Przecietny w polskiej lidze.. za kiepski na reprezentacje.. prawde mowiac Janas zaskoczyl mnie tym powolaniem..
Kukielka-> Grzeje lawe.. bez formy.. Dla reprezentacji to zle ze chlopak przeszedl do Wisly..
Lewandowski-> Po prostu cienizna..
Krzynowek, Kosowski- jacek ma najlepsza forme ze wszystkich kadrowiczow.. Chociaz Kamil (o dziwo) tez nie najgorsza (w porownaniu z reszta kadry oczywoscie).. Ustawiajac Jacka i Kamila (czyli dwoch AM L) na skrzydlach Janas livczyl ze beda grac jak z Wlochami.. Niestety raz to sie udalo.. drugi raz juz nie..
Rasiak, NIedzielan-> Po necie chodzi okreslenie 'Rasiak to drewno'.. Pozwole sobie sie z tym zgodzic.. Niedzielan biega ale nic z tego dobrego dla Polski nie wychodzi.. Obaj mieli zyciowa forme w Pucharze UEFA.. a to bylo juz czas jakis temu.. Janas liczy chyba na powtorke meczu Wegry- Polska.. Nie jestem przekonany czy nie bedzie czekal na podobny mecz do momentu az go ktos ze stolka zepchnie..
Janas-> Powinien stracic posade.. Ale zatrudnienie nowego trenera na kilka dni przed eliminacjami duzo Polsce nie da.. IMHO selekcjonerem powinien zostac Kasperczak (najlepszy obecnie trener w Polsce.. niestety 'raczej' malo prawdopodobne zeby zechcial prowadzic klub i kadre) lub trener zza granicy.. Nie mamy wyboru.. Trza zerwac z tradycjami.. Malysz dostal Austriaka.. My tez powinnismy miec stranieri na stolku selekcjonera..
Diamencik-> Zgadzam sie z tym ze nie mamy pilkarzy do takiej formacji.. NIestetuy Janas dostosowuje pilkarzy do formacji a nie na odwrot.. Wogole szpica u nas sie nie sprawdza.. Nasz najl;epszy napastnik (Zuraw.. chociaz w kadrze gra powiedzmy 'tak sobie') woli raczej wbiegac w pole karne niz grac na granicy spalonego liczac ze ktorads z prostopadlych pilek do niego dojdzoie..

Reprezentacja:

GK- Boruc
DR- Baszczynski (jestem zszokowany ze Janas go nie wsytawuia do 1szego skladu.. przeciez to chyba najlepszy polski prawy obreonca.. a na pewno w najwyzszej formie.. od dorbych paru lat..)
DC- Klos + ktos (nie mam pojecia kto moze sie sprawdzic.. raczej nie Bak.. w dobrewj formie Glowacki, Hajto.. Bosacki jesli dalej bedzie gral tak jak do tej pory..)
DL- Rzasa lub Stolarczyk.. ale nie sa to zelazne punkty naszej obrony..
MR- Gorawski (nie zawsze moze sie sprawdzac bo zaden z niego technik ani drybler.. na szczescie nadrabia to wola walki).. ew. Karwan
MC- Szymkowiak.. ew. Mila
DMC- niestety nie mamy :( To wielki problem naszej reprezentacji.. Chyba trzeba spolonizowac Batate :P
(PeO.. podales Golinskiego.. bo rokujacy na przyszlosc? Przeciez to nie klub.. Tutaj nie sprowadza sie zawodnikow ktorzy dobrze rokuja na przyszlosc.. Jesli cos z niego wyrosnie to tak- powolywac.. Na razie- nie..)
ML- Krzynowek
FC- Zuraw, Frankowski (niechetnie go tu umieszczam..bo IMHO bedzie gral tak jak z Realem).. ew. Kuzba za Franka.. No i przydaloby sie wrocic do sprawy Saganowskiego i Kryszalowicza..
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Thu 19 Aug, 2004

A oto moja wizja reprezentacji:
Bramkarz: Tutaj liczy siĂŞ na razie tylko 2 zawodnikĂłw; Dudek i Boruc, a kto z nich miaÂł by broniĂŚ w danym meczu to juz decydowaÂła by dyspozycja w danym dniu.
ObroĂący: Na razie duÂżego wyboru tutaj nie mamy: BaszczyĂąski, BÂąk, GÂłowacki, Stoalrczyk. Zgodze siĂŞ ze tutaj najbardziej liczy sie zgranie.
Pomoc: Gorawski, Mila ew.Szymkowiak, GoliĂąski ew. Madej, KrzynĂłwek
Atak: No tutaj nie mam Âżadnych wÂątpliwoÂści, obenie najlepszymi naszymi napastnikami jest ÂŻurawski i Frankowski. Oni znakomicie siĂŞ uzupeÂłniajÂą i nie potrzeba tu Âżadnych eksperymentĂłw.
Trener: ka¿dy tylko nie Janas, nie wiem czy on w ogóle postrafi trenowaÌ zawodników, co on zrobi³ z naszej reprezentacji (nie powiem wszystko siê zacze³o od Boùka) teraz ona gra beznadziejnie. Sorki ale ja nie chce siê wstydziÌ naszych pi³karzy. Nie bêde siê wypowiada³ na temat wczorajszego meczu, bo go praktycznie nie ogl¹da³em (wola³em olimpiade), a i tak nie ma co komentowaÌ. Najwiêksze b³êdy jakie robi Janas to ju¿ na samym pocz¹tku, czyli na powo³ywaniu. Po co on œci¹ga do reprezentacji którzy w ogóle nie graj¹ w klubach, a do tego kilku z nich jest lekko kontuzjowanych lub dopiero co wyleczyli kontuzje. Powinien w koùcu wzi¹œÌ siê za nasz¹ lige i st¹d zacz¹c i powo³ywaÌ, a nie trzon reprezentacji zaczyna od zawodników którzy siedz¹ na ³awie zagranic¹.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Thu 19 Aug, 2004

Janas mysli ze skoro kupil jakiegos gracza beniaminek Serie A to znaczy ze jest dovry.. Bez znaczenia czy chlopek siedzi na lawie czy nie.. JEst dobry bo wyjechal do zagranicznej druzyny.. To owa zagraniczna druzyna przegralaby niemal z kazda z nasej Ekstraklasy.. Przypomina mi to troche czasy komunizmu i paroletni okres po nim.. Miec ciotke w Stanach to bylo cos! Szpan, paczki z zywnoscia amerykanska itd. Teraz juz takiego szpanu nie ma bo w polsce jest wiekszosc produktow ktore kiedys mozna bylo kupic tylko in USA.. Niestety Janas chyba tego nie zauwaza.. Skoro chlopak wyrwal sie za granice to znaczy ze trza na niego stawiac!

Gdyby nasz selekcjoner nie swiecil swego czasu sukcesow z Legia to powatpiewalbym glosno w jego umiejetnosci szkoleniowe..
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
frestyjn
Poeta
Posts: 305
Joined: Fri 13 Aug, 2004
Location: z zadupia

Post by frestyjn » Thu 19 Aug, 2004

moÂżna powiedzieĂŚ krĂłtko : teraz Polska Reprezentacja jest caÂłkowicie do BANI :!: :!: w czasie wypowiedzi J.Dudka Âże trochĂŞ mu nie wychodziÂło i wszystkim zawodnikom. Jest to poprostu zupeÂłne nie przygotowanie na mecze. Luiz Figo na Mundialu zarobiÂł tyle co wszyscy PiÂłkarze Polscy i byÂł jednym z najlepszych :!:
:arrow: WWW.PLYWANIE.DMKHOSTING.COM/FORUM
--->portal poświęcony całkowicie pływaniu<---
:arrow: Chciałem dobrze-Adolf Hitler
St.anger

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Fri 20 Aug, 2004

Heh po pierwsze Luis Figo.. A po drugie.. a co ten emeryt ma do naszej reprezentacji? To jak porownywac Niedzielana z Di Stefano..
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Fri 20 Aug, 2004

Spox konczymy z porownywaniem a zacznijmy rozwazac nad nasza reprezentacja!!Wiemy juz ze nie awansuja bez zmian:)Ale wydaje mi sie ze Janas moglby zostac jakby wywalil wszystki "murowanych " graczy reprezentacji a postawil na mÂłodziez
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Fri 20 Aug, 2004

Mlodziez rowniez dostalaby baty.. Nawet wieksze.. Przerypalismy juz te eliminacje.. Okres przygotowawczy przespalismy.. Zwolnic Janasa i czekac na el. do ME 2008.. :/
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Fri 20 Aug, 2004

Jezeli myslicie ze zwolnienie Janas cos da to sie grubo mylicie!!To raczej honorowa decyzja jeszcze bardziej pograzajaca polski futbol!!Nawet najlepszy trener nie da radyw miesiac chociaz zremisowac z anglikami!!Ale po eliminacjach nalezy zatrudnic najlepszego zagranicznego trenera jaki jest,zwolnic Listkiewicza i budowac polski futbol na nowo
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Fri 20 Aug, 2004

Oczywiscie ze nowy trener nic w tych eliminacjach nie zdziala.. Ale lepiej zwolnic Janasa juz teraz zeby jego nastepca mogl wczesniej zaczac budowe nowej reprezentacji.. Potrzeba nam jakiegos stranieri!

A jakim sposobem chcesz zrzucic z stolka Listkiewicza?
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Fri 20 Aug, 2004

Tego nie wiem!!Ale najlepiej by bylo jakby nasza reprezentacja w calych eliminacjach uzyskala tylko 1 pt!!Wtedy ktos z gory musialby beknac:)
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
frestyjn
Poeta
Posts: 305
Joined: Fri 13 Aug, 2004
Location: z zadupia

Post by frestyjn » Sat 21 Aug, 2004

gdyby teraz byÂły te najwiĂŞksze i najlepsze caszy Polskiego Footbolu kiedy graÂł np. Tomasz Loto to wtedy mielibyÂśmy eliminacje w kieszeni :) :-)
:arrow: WWW.PLYWANIE.DMKHOSTING.COM/FORUM
--->portal poświęcony całkowicie pływaniu<---
:arrow: Chciałem dobrze-Adolf Hitler
St.anger

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Sun 22 Aug, 2004

PiÂłka poszÂła tak bardzo do przodu przez te lata, Âże mam wÂątpliwoÂści czy druÂżyna K. GĂłrskiego daÂła by sobie teraz rade z najlepszymi zespoÂłami.
JeÂśli wszystko zostanie poukÂładane w naszej druÂżynie to jest szansa Âże zajmiemy w tych eliminacjach przynajmniej 2 miejsce i byĂŚ moÂże awansujemy do MÂŚ w Niemczech. Ale tylko pod jednym warunkiem, w naszej reprezentacji i na jej uboczu powinna przestaĂŚ rzÂądziĂŚ polityka a rozsÂądek, bez niegoi nasi bĂŞdÂą dostawaĂŚ lanie nawet od zespoÂłu ÂŁotwy czy Estonii, a tego chyba nikt by juÂż nie przebaczyÂł naszym.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Sun 22 Aug, 2004

Nie dawalbym zadnych nadzieji naszej reprezentacji!!!Oni graja dla formalnosci!!To sa stare znudzone futbolem gwiazdy ktore jak nam wmawaija nadal blyszcza!!Wg. powinnismy zmienic cala obrone(no moze poza Baszczynskim) i zagrac ustawieniem 5-4-1 z wysunietym Zurawskim!!Moze wtedy bysmy chociaz goli nie tracili:)
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

Post Reply