[Ekstraklasa] Zbiorczy - 2004/2005

Przecież nie można cały dzień siedzieć przed komputerem

Moderator: RayNor

Locked

Kto wygra tegorocznÂą edycje ekstraklasy :-)

WisÂła KrakĂłw
7
50%
Legia Warszawa
3
21%
Groclin Grodzisk
1
7%
Amica Wronki
0
No votes
Cracowia KrakĂłw
1
7%
WisÂła PÂłock
1
7%
inny
1
7%
 
Total votes: 14

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Mon 30 Aug, 2004

Lechowi rok temu tez na wiosne kiespko szlo..
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Mon 30 Aug, 2004

tym sie pocieszm - bedzie lepiej
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Tue 31 Aug, 2004

Huh w Szczecinie sp³one³y szatnie i czêœÌ korytarzy stadionu. Ptak sie wycofa³, t³umaczy siê jakimiœ g³upotami. imo ma ju¿ doœÌ wyrzucania pieniêdzy w b³oto, oczywiœcie renowacja szatni mocno by szarpnê³a po nim... bo to jest biedny cz³owiek. Kibicom nigdy nic nie zasponsorowa³, ¿adnego wyjazdu nic sie nie do³o¿y³ nic nie zorganizowa³, a ¿e wyci¹gn¹³ z 2 ligi to ju¿ inna sprawa... nie chce sie skompromitowaÌ spowrotem j¹ tam wci¹gaj¹c. Odlatuj ptaku byle szybko.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Sat 04 Sep, 2004

Legia w koĂącu pokonaÂła WisÂłe KrakĂłw!!! :D Ale nie ma siĂŞ z czego cieszyĂŚ bo to byÂł mecz towaÂżyski, a w zespole biaÂłej gwiazdy nie zagraÂło chyba z 8 podstawowych graczy. JeÂśli ktoÂś nie wie jaki byÂł wynik to go podam :-P 0:4
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Sat 04 Sep, 2004

Mecz Dobrej Woli:
WisÂła KrakĂłw - Legia Warszawa (0:3) 0:4

RzeczywiÂście, Legia ten mecz wygraÂła. Jednak jest wiele pozasportowych przyczyn poraÂżki BiaÂłej Gwiazdy. Ja powstrzymam siĂŞ, mimo wszystko, od komentowania braku kilku bardzo waÂżnych ogniw krakowskiego zespoÂłu. ZniechĂŞciÂło mnie zachowanie kibicĂłw Legii, ktĂłrzy nie potrafiÂą pogodziĂŚ siĂŞ z faktem, Âże WisÂła graÂła skÂładem opartym na juniorach.

Tak naprawdĂŞ najwiĂŞkszymi wygranymi tego spotkania sÂą dzieci ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. DziĂŞki wpÂływom z biletĂłw oraz smsĂłw (a takÂże sponsorĂłw) bĂŞdzie moÂżliwe przeprowadzenie remontu tej placĂłwki.

Warto wposmnieÌ równie¿ o zachowaniu kibiców. Nie ineteresowa³ ich fakt, ¿e Legia ogrywa Wis³ê. Pogodzili siê z pora¿k¹, bo tak naprawdê ten mecz nic nie znaczy³ - wszystko co wa¿ne, odbêdzie siê 30 paŸdziernika. Tym razem najwa¿niejsze dla kibiców by³y dzieci. Najpierw minuta ciszy ku pamiêci zabitych w Pó³nocnej Osetii, a potem wspania³y doping.
Na koniec - kiedy pi³karzom wrêczano serca na d³oni - kibice u³o¿yli ogromne serce na sektorze C. Pokazali w ten sposób, ¿e mit bandytów na stadionach dawno ju¿ min¹³. Pokazali, ¿e kibice równie¿ maj¹ serce.. w kszta³cie Bia³ej Gwiazdy.

I to nie jest pusty slogan.

[ Dodano: 6 WrzesieĂą 2004, 1:57 pm ]
JesteÂśmy juÂż po czterech kolejkach piÂłkarskiej ekstraklasy. Dlatego pozwolĂŞ sobie na maÂłe podsumowanie tego, co dziaÂło siĂŞ na polskich boiskach pierwszoligowych.

Faworytem wiĂŞszkoÂści fachowcĂłw do tytuÂłu mistrzowskiego w tym sezonie byÂła (i jest) WisÂła KrakĂłw, ktĂłra miaÂła najmocniejszy skÂład w lidze, a jeszcze pokusiÂła siĂŞ o spore wzmocnienia. PrzyszedÂł Marek ZieĂączuk, ktĂłry ma zastÂąpiĂŚ Kamila Kosowskiego na lewej stronie pomocy. PrzyszedÂł rĂłwnieÂż Tomasz Dawidowski, lecz narazie nie zagraÂł ani jednego spotkania. Te nazwiska nie sÂą anonimowe dla kibica polskiej piÂłki, wiĂŞc kaÂżdy zdaje sobie sprawĂŞ gdzie teraz naleÂży szukaĂŚ najlepszych polskich piÂłkarzy.
Natomiast najgroÂźniejszy rywal WisÂły w walce o prymat w Polsce poczyniÂł liczniejsze, aczkolwiek wcale nie lepsze wzmocnienie. Polityka transferowa Legii Warszawa zdaje siĂŞ byĂŚ prowadzona z myÂślÂą o przyszÂłoÂści klubu, a nie chĂŞciÂą zwyciĂŞstwa w tegorocznych rozgrywkach. Dlatego w Warszawie decydowano siĂŞ na zakup mÂłodych i bardzo utalentowanych zawodnikĂłw, ktĂłrych moÂżna byÂło pozyskaĂŚ za maÂłe pieniÂądze.

Po 4 pierwszych kolejkach ekstraklasy widaĂŚ jak na dÂłoni, kto w tym sezonie bĂŞdzie rozdawaÂł karty. LiderujÂącej WiÂśle KrakĂłw dotrzymuje kroku jedynie Groclin Grodzisk Wielkopolski, ktĂłry - podobnie jak Krakowianie - nie straciÂł w tym sezonie jeszcze punktĂłw. Lecz ma do rozegrania jedno zalegÂłe spotkanie z PoloniÂą Warszawa, ktĂłra wydaje siĂŞ mieĂŚ spore aspiracje.
Po inauguracyjnej kolejce mog³o siê wydawaÌ, ¿e mamy murowanego kandydata do spadku z ligi - Zag³êbie Lubin, które przegra³o u siebie z Cracovi¹ Kraków 2:5. Jednak w nastêpnych kolejkach okaza³o siê, ¿e to jeszcze nie takie pewne, ¿e Zag³êbie nie zagra w przysz³ym sezonie wœród pierwszoligowców. Najlepiej œwiadczy o tym wynik osi¹gniêty przez miedziow¹ jedenastkê w Warszawie, w meczu z Legi¹ - 0:0.
Natomiast pogromca Lubinian nie radzi sobie tak dobrze jak wszyscy mogli siê spodziewaÌ. Po zwyciêstwie nad bieniaminkiem Cracovia przegrywa z kim siê da - najpierw z Górnikiem £êczna, póŸniej ze s³ab¹ Odr¹ Wodzis³aw, a na koniec z powracaj¹c¹ do formy(?) Legi¹ Warszawa. Chyba nie tak trener Stawowy wyobra¿a³ sobie pocz¹tek ligi w wykonaniu swoich podopiecznych.
Dobry start w lidze zaliczy³ równie¿ Lech Poznaù. Lecz tryby w poznaùskiej lokomotywie porguchota³y siê o rosyjski (czeczeùski) Terek Grozny i teraz Czes³aw Michniewicz musi od pocz¹tku budowaÌ zespó³, który wydaje siê byÌ kompletnie rozbity - pora¿ka z Amic¹ na w³asnym stadionie o niczym dobrym nie œwiadczy.
SeriĂŞ kolejnych poraÂżek w pierwszej lidze przeÂłamaÂła wkoĂącu Odra WodzisÂław, ktĂłra pokonaÂła wspomnianÂą juÂż CracoviĂŞ. Teraz kontynuuje swojÂą passĂŞ i juÂż ma na koncie 6 punktĂłw. Natomiast niechlubnÂą tradycjĂŞ WodzisÂławian stara siĂŞ utrzymaĂŚ Katowicki GKS, ktĂłry w tym sezonie - jako jedyny - nie zdobyÂł jeszcze punktĂłw.
Do rozczarowaù pocz¹tku sezonu mo¿na niew¹tpliwie zaliczyÌ Wis³ê P³ock i Pogoù Szczecin. Bo, o ile mo¿na by³o siê spodziewaÌ, ¿e nawet Bogus³aw Kaczmarek nie uzdrowi od razu Górnika z £êcznej, o tyle Wis³a i Pogoù mia³y du¿o wy¿sze cele. Teraz wszystkie te dru¿yny s¹ s¹siadami w tabeli, a najlepsza z nich - Górnik - zajmuje 11 pozycjê.
Niespodziank¹ in plus wydaje siê byÌ Polonia Warszawa, która jedyne punkty straci³a w Krakowie, przy Reymonta 22 - gdzie wszyscy z regu³y przegrywaj¹. Dwa pozosta³e spotkania wygra³a i teraz spokojnie czeka na zaleg³¹ potyczkê z Groclinem - aby odrobiÌ straty do czo³ówki?
Legia Warszawa i Amica Wronki graj¹ solidnie. Ale chyba tylko Groclin bêdzie w stanie jeszcze powalczyÌ z Wis³¹ Kraków o tytu³ najlepszej dru¿yny jesieni. Wszystko zale¿eÌ bêdzie zapewne od bezpoœrednich spotkaù tych wszystkich dru¿yn, bo ciê¿ko siê spodziewaÌ, ¿eby Polonia czy inny Górnik w³¹czy³y siê do walki o mistrzostwo. Nawet jesieni.
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

Andrew_wojownik
Partyjny :-)
Posts: 60
Joined: Sat 04 Sep, 2004
Location: Katowice
Contact:

Post by Andrew_wojownik » Mon 06 Sep, 2004

Ja oczywiÂście jako Âże jestem z katowic to gÂłosuje na GROCLIN.

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Mon 06 Sep, 2004

Buahaha lol co maja katowice do grocka ktory jest z Grodziska? w brudnych katowicach co najwyzej mozesz kibicowac gks dospelunie.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Mon 13 Sep, 2004

Tabela po 5 kolejkach:
 • 1. WisÂła KrakĂłw 15
  2. Groclin Grodzisk 12
  3. Legia Warszawa 11
  4. Amica Wronki 8
  5. Zag³êbie Lubin 8
  6. GĂłrnik Zabrze 7
  7. Odra WodzisÂław 6
  8. Lech PoznaĂą 6
  9. Polonia Warszawa 6
  10. Cracovia KrakĂłw 4
  11. WisÂła PÂłock 4
  12. GKS Katowice 3
  13. GĂłrnik ÂŁĂŞczna 3
  14. PogoĂą Szczecin 3
WisÂła K. w tym sezonie w lidze bĂŞdzie graÂła jak Arsenal rok temu w Premiership :D Nie dziwi mnie postawa Grocka (ciekaw jestem kto tu pisaÂł Âże Grocek w tym sezonie jest sÂłaby :wink: ) JeÂśli Franek bedzie nadal tak strzelaÂł bramki to zapewni sobie tytuÂł krĂłla strzelcĂłw juÂż w rundzie jesiennej (gdzie ten niedowiarek ktĂłry nie wierzyÂł Âże w max 5 kolejek nie zdobĂŞdzie swojej 100 bramki w lidze :twisted: zostaÂły mu jeszcze 3 kolejki do zdobycia swej setnej bramki Fallen :D )
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Mon 13 Sep, 2004

No coz.. nikt nie jest prorokiem na wlasnym podworku.. :)

Zaskakuje mnie slaba postawa Pogoni.. Czyzbym w nastepnym sezonie znowu widzial Szczecinian w Bialymstoku?
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

Szarki55
Poeta
Posts: 164
Joined: Sun 05 Sep, 2004
Location: Katowice

Post by Szarki55 » Tue 14 Sep, 2004

PogoĂą jest coÂś sÂłaba w tym roku

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Tue 14 Sep, 2004

Ale widzieliscie wspanialy wynik mojego klubu:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4-1 teraz nadszedÂł boj o mistrzostwo(no dobra wice... :D )Ale sprobojemy!!
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 14 Sep, 2004

Wprawdzie sĂŞdzia im "troche" pomĂłgÂł, ale liczy siĂŞ zwyciĂŞstwo, ale z takÂą grÂą nie maja czego szukac w gĂłrnej tabeli.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Tue 14 Sep, 2004

Nie czepiaj sie sedziego !!Nawet gdyby uznal im tego jednego zasranego gola to co by to zmienilo!!3pt. w PLOCKU!!!!!!!!!!!
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Tue 14 Sep, 2004

Bo w Szczecinie jest ostatnio kiepska atmosfera etc, podpalone szatnie, fochy ptaka, dÂżamprezy. Ale co... najwiekszy wrĂłg ubity 3:1 mozna wracac ;p
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
Nosferatu
MVP Fajnegry
Posts: 2460
Joined: Sun 27 Jun, 2004
Location: Z nieba:)

Post by Nosferatu » Tue 14 Sep, 2004

OOOO !!A miala byc rewolucja
Każdy pozytywny głos się liczy więc wchodzimy i głosjemy
http://studenckihumor.pl/ranking.php?id=904&sort=visitA
------------------------------------------------------
Nigdy nie gadaj z debilem - najpierw zniży Cie do swojego poziomu a potem pokona posiadaną wiedzą!!
---------------------------------------------------
REWOLUCJA

Locked