M&A - zagroÂżenie cywilizacyjne

Manga & Anime

Moderator: RayNor

Post Reply
User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

M&A - zagroÂżenie cywilizacyjne

Post by Kumagoro » Thu 31 Jul, 2003

Nie dawno bo chyba 12 lipca na TVN w programie Uwaga! mogliœmy us³yszeÌ reporta¿ o z³ych skutkach na psychikê i o tym ¿e manga i anime to porno, a teraz magazyn nauczycieli i wychowawców katolickich "Wychowawca" do³¹cza siê do tego i w swoim artykule w dziale "Zagro¿enia cywilizacyjne" pisze o z³ym wp³ywie na psychikê itp. mo¿emy tam miêdzy innymi przeczytaÌ i¿ manga i anime to zaprzeczenie dobra, prawdy i bezpieczeùstwa. Te wszystkie obelgi w stronê m&a s¹ ju¿ nudne. Je¿eli ktoœ jest chce przeczytaÌ ten artyku³ to tutaj podajê link:
:arrow: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/7-8_115-116/11.htm

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Sun 03 Aug, 2003

Ten œwiat schodzi na psy. Wszystkiego oni (dziennikarze itp) musz¹ siê przyczepiÌ, a na pewno nawet nie ogl¹dali jakiegoœ Anime. Poprostu musz¹ poruszyÌ jakiœ temat i tyle. To samo jest z grami ¿e szkodz¹ ludzi¹ itp. zw³aszcza fpp. A filmy to co? Tam siê nie zabija, nie ma w nich "troche" porno?! A w ksi¹¿kach tak¿e mo¿na poczytaÌ o zabijaniu a przecie¿ to Ÿle wp³ywa na psychikê. :-P Kiedy ten œwiat w koncu zrozumie co to jest manga i gry to ja nie wiem.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Gasiu
Partyjny :-)
Posts: 59
Joined: Sat 28 Jun, 2003
Location: Zabrze
Contact:

Post by Gasiu » Sun 03 Aug, 2003

Macie racjê taki dziennikarz czy kto to tam siê czepia³ napewno nie ogl¹da³ ¿adnego Anime czy gra³ w jak¹œ grê a jak ju¿ to mu szef uruchomi³ pierwszego Wolfensteina 3D i kaza³ artyku³y pisaÌ.A co do M&A ....Japonia???? czemu tam tego nie poruszaj¹ (chybe ¿e siê mylê)??.Tam to jest przecie¿ klasyka,sztuka i coœ piêknego,tam to jest elementem kultury. :x

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Sun 03 Aug, 2003

Masz racjê w Japoni jest inaczej tam manga jest zwi¹zana z ich kultur¹ ju¿ setki lat temu powstawa³o coœ na wzór dzisiejszej mangi.Co do tego ¿e dziennikarze nie znaj¹ siê w temacie te¿ mo¿na siê zgodziÌ w artykule do którego link jest w moim poprzednim poœcie mo¿emy przeczytaÌ coœ o ¯ó³wiach ninja które do anime raczej siê nie zaliczaj¹. A co do erotycznych mang to wydawnictwa takie nie mia³y ³atwego ¿ycia tak¿e w Japoni o czym mo¿emy przeczytaÌ w najnowszym Kompendium Kawaii w artykule japoùska erotyka.
A chĂŞtnych odsyÂłam jeszcze tutaj
:arrow: http://www.anime.com.pl/text.php?read=vFydawvr znajdziemy tam komentarz do reportaÂżu z programu Uwaga!

User avatar
Gasiu
Partyjny :-)
Posts: 59
Joined: Sat 28 Jun, 2003
Location: Zabrze
Contact:

Post by Gasiu » Sun 03 Aug, 2003

No normalnie nie mam pytaĂą, jak przeczytaÂłem ten artykuÂł...Trzeba by ten artykuÂł wysÂłaĂŚ do TVN a JPF powinno pozwaĂŚ TVN do sÂądu.

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Sun 03 Aug, 2003

Racja.
A tak pozaytm to ten reporta¿ mo¿na œci¹gn¹Ì z tej w³aœnie stronki i sobie obejrzeÌ.
:arrow: http://anime.com.pl/download.php?show=vvydawBZ

User avatar
Ryhu
Prawie aktywny użytkownik
Posts: 23
Joined: Wed 07 Sep, 2005
Location: Kraków

Post by Ryhu » Wed 07 Sep, 2005

Poprawka manga zostala uznana w Japoni za sztuke (: jakis czas temu juz

Post Reply