Syf ... znowu

Na tym forum będę umieszczał różne komunikaty i ogłoszenia związane ze stroną
User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Mon 28 Apr, 2003

JakoÂś nie widzĂŞ w wypowiedzi pÂłaskiego nic nieodpowiedniego i nic ÂświadczÂącego o jego amatorstwie.. Nie rozumiem dlaczego przytoczyÂłeÂś akurat takie cytaty, ale na takie Ci odpowiem.
1. Odnosi siĂŞ do uÂżytkownikĂłw, ktĂłrzy praktycznie zrobili sobie tutaj grandĂŞ. Byli upominani przez plaskiego wiele razy. Nie tylko przez plaskiego.. Nic nie skutkowaÂło. Ten post chyba jednak poskutkowaÂł, bo siĂŞ jakoÂś uspokoiÂło..
2.b ech.. ciê¿ko mi n a ten temat coœ napisaÌ.. bo póŸniej mo¿e to byÌ odebrane jako brak samokrytyki.. ale: zapewne chodzi o s³owa: nie zagl¹daj na forum.. Otó¿: nikt nikomu nie karze tutaj pisaÌ postów. Forum jest dla ludzi, a nie ludzie dla forum.. Dlatego decyzja nale¿y do richiego, a ¿adnego bana w tym ypadku nie by³o..

MyÂślĂŞ, Âże teraz mniej wiĂŞcej rozumiesz.. Ale w razie wÂątpliwoÂści siĂŞ odezwij - wszystko moÂżna wyjaÂśniĂŚ. A nas FTP jeszcze pomyÂśl..

No i na koniec: 1-szy pkt. regulaminu: masz coÂś do kogoÂś?? i coÂśtam o komunikatorach.. Dlatego swoje krytyczne zdanie na temat pÂłaskiego mĂłgÂłbyÂś nastĂŞpnym razem przedstawiĂŚ mu na prvie..
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

User avatar
baur
Poeta
Posts: 175
Joined: Mon 16 Dec, 2002
Location: GoÂłaĂącz ... je¶li ko¶ wie, gdzie to jest :-)
Contact:

Post by baur » Mon 28 Apr, 2003

Nawet nie wiem czy mogĂŞ siĂŞ w tej kwestii wypowiedzieĂŚ bo to raczej sprawa wewnĂŞtrzna ale wypowiedÂź Jeremiasza :
Jednak siĂŞ rozmyÂśliÂłem bo niemam zamiaru udostĂŞpniaĂŚ FTP dupkowi nieznajÂący siĂŞ na administracji.
jest moim zdaniem dowodem jego nieprofesjonalnoÂści ....

Kierowanie siĂŞ takimi rzeczami w interesach jak to czy ktoÂś jest dupkiem i profesjonalistÂą czy nie to nic innego jak DZIECINADA !!!

To tyle ...

pozdrawiam, baur
"... bitternes of mortality ..."

Lubisz MangĂŞ lub Star Wars ?!?!
http://www.swmanga.petycja.prv.pl/Podpisz siĂŞ i b±dÂĽ prawdziwym fanem !!!

Pasorzytek
Prawie aktywny użytkownik
Posts: 19
Joined: Sun 02 Feb, 2003
Location: Bydgoszcz
Contact:

Re: Syf ... znowu

Post by Pasorzytek » Thu 01 May, 2003

plaski wrote:od pewnego czasu na forum znowu robi siê syf, nie wiem czemu ale mam dziwne wra¿enie ¿e ju¿ kiedyœ by³a tu taka sytuacja, a teraz do rzeczy. Je¿eli pewne osoby siê nie uspkoj¹ , specjalnie nie podaje nicków poniewa¿ i tak wiêkszoœÌ wie o kogo chodzi , skoùczy siê to banem i to nie czasowym, do pewnego moderatora, pamiêtasz co Ci pisa³em na gg na temat tego czy zas³u¿y³eœ ?? Jestem coraz bardziejprzekonany ,¿e nie zas³u¿y³eœ. Nie myœl ¿e jak jesteœ mordkiem to mo¿esz robiÌ i pisaÌ co chcesz, ta uwaga tyczy siê wszstkich którzy coœ do kogoœ maj¹ (1 pkt regulaminu). NIe którzy z was zachowuj¹ siê jak 7 letnie dzieci. Pisanie na forum nie jest obowi¹zkem . coœ ci siê nie podoba , to nie pisz. To tyle na ten temat, jako ¿e moja cierpliwoœÌ zosta³a wyczerpana teraz za ka¿de z³amanie regulaminu dot. statsowania i obra¿ania innych bêdê wywala³ bez ostrze¿enia.
a co do osob to napewno chodzi o mnie :. jak zwykle

Pasorzytek
Prawie aktywny użytkownik
Posts: 19
Joined: Sun 02 Feb, 2003
Location: Bydgoszcz
Contact:

Post by Pasorzytek » Thu 01 May, 2003

Jeremiasz wrote:BoÂże Âświety.

Ty p³aski zaœ nie nadajesz siê na Admina. Piepszysz i piepszysz s³owami typu: "Je¿eli pewne osoby siê nie uspkoj¹ , specjalnie nie podaje nicków poniewa¿ i tak wiêkszoœÌ wie o kogo chodzi , skoùczy siê to banem i to nie czasowym", "richy nie pasie ci ¿e peo jest moderatorem to nie zagl¹daj na to forum , znam go i wiem ¿e siê do tego nadaje. Potrafi robiÌ a nie tylko mówiÌ jak nie którzy" (...)

Ja mam wielkÂą nadzieje Âże Twoja strona splajtuje, wiesz.
To jest forum na temat Gier a Ty wprowadzasz zasady nieziemskie. To juÂż na twoj.net moÂżna bardziej ocaliĂŚ niÂż tu. Ban za kaÂżdym krokiem...

Nie lubiê Ciê stary :) i to bardzo nie lubie. Mia³em Ciê za faceta a nie za dzieciaka. Mia³em Ci udostêpniÌ miejsce FTP (pojemnoœÌ nie wielka bo tylko 7 giga) ale to te¿ coœ. Jednak siê rozmyœli³em bo niemam zamiaru udostêpniaÌ FTP dupkowi nieznaj¹cy siê na administracji.

To tyle.
czy masz nadal te 7gb??? mozemy pogadac o tym ftp .... jezeli chcesz...

================
znow mi sie oberwie za 2 posty ale luz

Post Reply