Search found 409 matches

by Gunjack
Thu 02 Oct, 2003
Forum: Linki
Topic: Nowo powstaly zespol zaprasza na swa strone
Replies: 6
Views: 2180

Mashroom wrote:strona do bani, zespó³ tak¿e, wszystko. koleœ do bani.
Ty rĂłwnieÂż.

A co do strony i zespo³u, to nie mam konkretnie ¿adnych s³ów. I tak nigdy nie lubi³em takiego rodzaju muzyki.
by Gunjack
Wed 01 Oct, 2003
Forum: Linki
Topic: WWYS
Replies: 7
Views: 2702

Wow! Ten test jest naprawdĂŞ nĂŞdzny.
Your soul is worth ÂŁ10880. For your peace of mind, 75% of people have a purer soul than you.
Nawet nie jestem zdumiony.
by Gunjack
Tue 30 Sep, 2003
Forum: Reszta
Topic: Spamerzy-do licha z nimi!!!
Replies: 10
Views: 2784

To jest doœÌ radykalna metoda:

Za³ó¿ nowy E-Mail.
by Gunjack
Tue 30 Sep, 2003
Forum: Pomoc
Topic: Jak uruchomiĂŚ Fighting Force pod XP ?
Replies: 3
Views: 1540

Nein.

Wystarczy jak zainstalujesz jeszcze drugi system operacyjny Windows 98 i wszystko bĂŞdziĂŞ po prostu wyÂśmienicie.
by Gunjack
Tue 30 Sep, 2003
Forum: Reszta
Topic: Ciekawostki
Replies: 26
Views: 8994

6.W jednym z egipskich grobowcĂłw znaleziono weÂłniane skarpetki, liczÂące sobie aÂż 2000 lat ^^
Mam skarpetki, które jad¹ jak Haus Käse'a i nie wypra³em je oko³o pó³torej roku temu. Jeszcze tylko nieca³e 48,5 lat i bêd¹ wart maj¹tek!
by Gunjack
Wed 24 Sep, 2003
Forum: Wieści
Topic: Half-Life 2
Replies: 50
Views: 26197

PHL informuje, ¿e dostali wiadomoœÌ od Douga Lombardi z Valve o nastêpuj¹cej treœci: Wczeœniej og³oszona data wydania 30 wrzeœnia dla Half-Life'a 2 zosta³a przesuniêta na póŸniej. W tej chwili planujemy wydanie w okresie œwi¹t, jednak nie mamy ustalonej konkretnej daty, kiedy HL2 mia...
by Gunjack
Tue 23 Sep, 2003
Forum: Gry
Topic: gry PEGAZUS\NES
Replies: 30
Views: 8107

CoÂś mi to mĂłwi... Nie jest to przypadkiem 'Monster In My Pocket'? TeÂż na poczÂątku skakaÂło siĂŞ po meblach, a potem wychodziÂło siĂŞ na zewnÂątrz...
by Gunjack
Tue 23 Sep, 2003
Forum: Wieści
Topic: GTA III / Vice City przez sieĂŚ
Replies: 5
Views: 4552

WyprĂłbowaÂłem dwie inne takie modifikacje, ktĂłre teÂż umoÂżliwiajÂą granie w trybie 'Multi' i tak szczerze mĂłwiÂąc, sÂą nudne... Na samym poczÂątku pomysÂł wydawaÂł siĂŞ genialny, ale to jest tak samo, jak GTA: Vice City w trybie 'Single' i okazyjnie napotykasz ÂżywÂą osobĂŞ, tylko dlatego, Âże t...
by Gunjack
Mon 22 Sep, 2003
Forum: Ankiety
Topic: Gra wszechczasĂłw.
Replies: 121
Views: 50010

Ja w 'Resident Evil 3: Nemesis' przesz³em, a¿ 14 razy na PlayStation. Wiem, ¿e trudno w to uwierzyÌ, ale trzecia czêœÌ i tak by³a króciutka... Nawet ukoùczy³em za jednym zapisamem stanu gry! :P Za ka¿dym razem, gdy przechodzi³eœ, mo¿na by³o siê dowiedzieÌ, co siê sta³o pozosta³y...
by Gunjack
Mon 22 Sep, 2003
Forum: Ankiety
Topic: Gra wszechczasĂłw.
Replies: 121
Views: 50010

PragnĂŞ dodaĂŚ, Âże na moim pierwszym liÂście jest oczywiÂście *ahem!*... Half-Life!

Nic nie dodaÌ... Nic nie uj¹Ì!
by Gunjack
Mon 22 Sep, 2003
Forum: Reszta
Topic: Poezja
Replies: 16
Views: 4673

Fajne.

Ale kto wÂłaÂściwie jest ta 'Ona'? Jego romans?
by Gunjack
Sun 21 Sep, 2003
Forum: Ankiety
Topic: Na co czekasz...
Replies: 36
Views: 12860

1.) Half-Life 2
2.) Doom 3

... i jak juÂż wczeÂśniej wspominaÂłem...

3.) Silent Hill 3 (PC)
by Gunjack
Sat 20 Sep, 2003
Forum: Pomoc
Topic: czy moÂżna inaczej pobieraĂŚ na UD?
Replies: 6
Views: 1839

Nie sÂądze... To nie ja rozdaje bany, jakbyÂś niewiedziaÂła.
by Gunjack
Sat 20 Sep, 2003
Forum: Pomoc
Topic: czy moÂżna inaczej pobieraĂŚ na UD?
Replies: 6
Views: 1839

1.) Na Under Dogs'ach trzeba œci¹gaÌ tylko i wy³¹cznie czystym IE, inaczej jak bêdziesz œci¹gaÌ FlashGet'em to zostaniesz zbanowana. Czasami przerywa pobieranie czystym IE i to jest w³aœnie zasadnicza wada, potem bêdzieœ musia³a znów zacz¹Ì pobieranie, jeœli bêdziesz robiÌ coœ t...
by Gunjack
Sat 20 Sep, 2003
Forum: Pomoc
Topic: heh...
Replies: 3
Views: 1383

Wygl¹da na to, ¿e bêdzieœ potrzebowa³a jakiegoœ crack'a, ¿eby gra dzia³a³a bez p³yty CD. Ale gdzie to œci¹gn¹Ì? Poszukaj w jakiœ wyszukiwarkach naprzyk³ad google.pl wpisuj¹c 'Sim-Park+Crack'... ... i proszê Ciê bardzo, ¿ebyœ nie zak³ada³a drugi i ten sam problem w nowym temaci...